PHETCHABURI

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (WFFT)

WFFT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดย Edwin Wiek ด้วยคว...

หมู่ที่ 6 ตำบลตะไคร้,อำเภอท่ายาง,เพชรบุรี,76130

มูลนิธิเซนต์สสำหรับคนตาบอด

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  30  มกราคม&nbsp...

เลขที่ 88 หมู่ 4 ตำบลเขาใหญ่,อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120