มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

ที่อยู่ :60/1 อาคารมนริริน ตึกเอ ชั้น 2 ห้อง 201 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

หมายเลขโทรศัพท์: +662-279-6601

เว็บลิงค์: www.actionaid.or.th

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลก ระยะ 5 ปี “People’s Action to End Poverty (2012-2017)” แผนกลยุทธ์ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับการได้รับคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเด็กที่ถูกกีดกันทางสังคมในโรงเรียนขนาดเล็ก และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงของสังคม; การสร้างศักยภาพและเครือข่ายของกลุ่มชาวนารุ่นใหม่เพื่อให้นำความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนไปพัฒนา; และการให้อำนาจแก่ผู้หญิงเพื่อมุ่งเน้นให้สามารถทำลายวงจรความยากจนและความรุนแรง สร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจและสามารถอ้างสิทธิ์ในเรื่องของตนได้