สมาคมพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ไทย)

ที่อยู่ :45/10 หมู่ 2 ต. บางใหญ่อ. สามพรานจ. นครปฐม 73210

หมายเลขโทรศัพท์: +662-408-1600

เว็บลิงค์: www.adeq.or.th

 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้ชื่อย่อว่า ส.พ.ส. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Association for the Development Quality” หรือเรียกชื่อย่อว่า “ADEQ” มีสัญลักษณ์เป็นรูป 3 เหลี่ยม มีใบไม้ 3 ใบอยู่ตรงกลาง โดยใบไม้ทั้งสามเป็นตัวแทนของสมดุลของระบบนิเวศ และแต่ละด้านของสามเหลี่ยมเป็นตัวแทนของ ดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ      สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อตัั้งและจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2531 และต่อมาในปี พ.ศ.2543 ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะที่มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมาคมฯ มีงานหลักๆ คือ