มูลนิธิพระราม

ที่อยู่ :เลขที่ 11/7 หมู่ที่ 6 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

หมายเลขโทรศัพท์: +662-519-8314

เว็บลิงค์: www.rama-foundation.or.th

 นาย เอ. ที.  ฮาซันนาลี ( คุณ ฮซัน ) ได้มีเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จะอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารตามชนบทที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญหรือโรงพยาบาล  แต่ผู้คนรอบข้างมิได้เห็นด้วยโดยเห็นว่าไม่อาจจะทำได้  แต่ นาย เอ.ที.  ฮาซันนาลี ก็ได้พยายามออกช่วยเหลือผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารเป็นบางครั้งมาเป็นระยะเวลา 10 ปี                 ในที่สุดก็สามารถรวบรวมบุคคลได้ 7 คน ก่อตั้งเป็น สมาคมอาสาอนามัยชนบท  และได้เริ่มปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่  5 ธันวาคม พ.ศ. 2522   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ได้รับเงินบริจาคจากเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิด และอาสาสมัครบางท่าน ดังนั้นสมาคมเล็ก ๆ ไร้ชื่อเสียงจึงได้เริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์และเสียงหัวเราะจากผู้ใกล้ชิดและผู้อยู่ห่างไกล                 การปฏิบัติงานในเที่ยวแรกนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย  ในการปฏิบัติงานได้พบชาวบ้านที่ยากจนมากมายต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคต่าง ๆ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในระหว่างอาสาสมัครที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น  และตั้งใจที่จะบอกต่อไปยังเพื่อนฝูงให้ช่วยสนับสนุนกิจการของสมาคมที่ได้ประสบมากับตาตนเอง  ดังนั้นการปฏิบัติงานจึงได้เริ่มเที่ยวที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และต่อ ๆ ไป           สมาคมอาสาอนามัยชนบท ได้ปฏิบัติงานเดือนเว้นเดือนเรื่อยมา  ท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ นานัปการ โดยมิได้คิดค่าตอบแทนแต่ประการใด  และได้จดทะเบียนเป็น มูลนิธิอาสาอนามัยชนบทเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2534                 ในวันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2536  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ มูลนิอาสาอนามัยชนบท อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์   และกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้เป็น   องค์การหรือสถาน  สาธารณกุศล  ลำดับที่  582  ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฯ เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.