MERCY CENTRE

ที่อยู่ :100/11 กะเหรี่ยงคลองเตย 4, ถนนธรรมรัตนาธิเบศร์, คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +662 671-5313

เว็บลิงค์: www.mercycentre.org

เราช่วยเหลือเด็กและชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร เราร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านในการทำสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นไปได้ งานของเราสัมผัสชีวิตผู้คนยากไร้นับพันคนในแต่ละวัน เราสร้างโรงเรียน ช่วยเหลือครอบครัวด้านสุขอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า รวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอดส์