มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ที่อยู่ :487/1 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

หมายเลขโทรศัพท์: +66-2245-1614

เว็บลิงค์: www.ajinomotofoundation.or.th

Ajinomoto foundation “ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ” เกี่ยวกับเรา “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทย ผ่านการพัฒนาด้านการศึกษา และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ มาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ในการช่วยเหลือสังคม 5 ส่วนหลักๆ ดังนี้   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น โดยให้ทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในด้านการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล เพื่อร่วมมือกับสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานและขยายงานสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด