มูลนิธิเตรียมชีวิต

ที่อยู่ :4/237 หมู่ 3 ตำบลบางปะกงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเลขโทรศัพท์: +66-34-435122

เว็บลิงค์: www.lifeprepfoundation.org

"สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แน่ใจว่าความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน"   มูลนิธิ LifePrep เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส / ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาโดยเน้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทักษะชีวิตและสิทธิเด็ก มูลนิธิฯ มีโครงการด้านการศึกษานอกโรงเรียนและสนับสนุนองค์กรอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายอยู่ในแนวความคิดพื้นฐานโดยไม่คำนึงถึงเผ่าพันธุ์และศาสนาเพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิ LifePrep เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร มูลนิธิไม่ได้เป็นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองใด ๆ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ดร. นันทพรฉั่วเจียระ Seributra เป็นประธานมูลนิธิ LifePrep