มูลนิธิเซนต์สสำหรับคนตาบอด

ที่อยู่ :เลขที่ 88 หมู่ 4 ตำบลเขาใหญ่,อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

หมายเลขโทรศัพท์: +66-32-899713

เว็บลิงค์: www.cfbt.or.th

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  30  มกราคม  2545  คุณกุสุมา  บีเค็นน์ (มินทะขิน)  พร้อมครอบครัวได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี  ได้รับรู้ถึงปัญหาใหญ่ของคนตาบอดในประเทศไทยที่มีความพิการอื่นร่วมอยู่ด้วย  ไม่สามารถพึ่งตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแล  ตกอยู่ในสภาพด้อยโอกาส  สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการดูแล เอาใจใส่ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือความช่วยเหลือเป็นพิเศษจึงได้แสดงความจำนงบริจาคที่ดินจำนวน  10  ไร่  1  งาน  71  ตารางวา  ที่หมู่  4  บ้านห้วยหิน  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด้วยความตั้งใจอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่คุณแอนโทนีชาร์ลส์  บีเค็นน์   ผู้เป็นสามีที่ล่วงลับไปแล้ว  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ  ต่อไป           เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2550  ดร.ประหยัด  ภูหนองโอง   ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ   และแพทย์หญิงวัฒนีย์  เย็นจิตร  ได้มีหนังสือเชิญนายชวลิต  จงเจริญชัยสกุล  เจ้าของและผู้จัดการบริษัทเขาใหญ่ศิลา  เข้าเป็นกรรมการมูลนิธิธรรมิกชน  สาขาเพชรบุรี  ซึ่งมีนายแสวง  เอี่ยมองค์ เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน  เพื่อจะได้ร่วมประสานงานการดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ  บนที่ดินที่คุณกุสุมา  บีเค็นน์ (มินทะขิน)    บริจาคดังกล่าวข้างต้น  ในการประชุมตอนนั้นนายแสวง  เอี่ยมองค์  ประธานกรรมการดำเนินงาน  ได้เสนอบริจาคที่ดินของตนเองที่อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเพชรบุรี  และคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ทำการก่อสร้างโรงเรียนธรรมิกวิทยา  เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์  ที่อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรีก่อน  การก่อสร้างบนที่ดินที่คุณกุสุมา  บีเค็นน์ (มินทะขิน)  บริจาคที่อำเภอชะอำต้องชะลอไปก่อน  แต่คุณกุสุมา  บีเค็นน์ (มินทะขิน)  ก็ได้ติดตามข่าวความคืบหน้าในการก่อสร้างตลอดเวลา           จนกระทั่งปี  2552  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีมติให้ทำการก่อสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ  บนที่ดินที่คุณกุสุมา  บีเค็นน์ (มินทะขิน)  บริจาคให้  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชน  สาขาชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  มีนายชวลิต  จงเจริญชัยสกุล  เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน  นางสาวนิตยา  พรสมบูรณ์ศิริ  เป็นรองประธานกรรมการดำเนินงาน   ซึ่งได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง  เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2552